Welcome to the Humboldt State University - IELI Translation selection page - Select an interactive brochure below to launch
Welcome to the Humboldt State University - IELI Translation selection page - Select an interactive brochure below to launch
Welcome to the Humboldt State University - IELI Translation selection page - Select an interactive brochure below to launch
Welcome to the Humboldt State University - IELI Translation selection page - Select an interactive brochure below to launch
Welcome to the Humboldt State University - IELI Translation selection page - Select an interactive brochure below to launch
Welcome to the Humboldt State University - IELI Translation selection page - Select an interactive brochure below to launch
Welcome to the Humboldt State University - IELI Translation selection page - Select an interactive brochure below to launch
Welcome to the Humboldt State University - IELI Translation selection page - Select an interactive brochure below to launch
Welcome to the Humboldt State University - IELI Translation selection page - Select an interactive brochure below to launch

Humboldt State University - IELI

Humboldt State University - IELI

国际 英语语言 学院

欢迎来到美国加利福尼亚州立大学体系中地处最北部的院校 – 美国洪堡州立大学 (HSU) 国际英语语言学院 (IELI)。每年,世界各地的学生为了寻求高品质的教育以及友好、安全和舒适的住宿环境,纷纷来到 HSU。作为 IELI 的一名学生,在学习英语的同时,您还将有机会与美国和世界各地的学生交流、向经验丰富的老师学习,并报名参加 HSU 课程。我们得天独厚的地理位置、安全的校园环境以及优良的学术项目使得 HSU 成为加利福尼亚州最具吸引力的大学之一。我们诚挚邀请您更深入地了解一下这所院校。

國際 英語 語言學院

歡迎光臨洪堡州立大學的國際英語語言學院 (International English Language Institute,IELI),本校隸屬於加州州立大學體系,是其中位於最北側的校區。每年,來自世界各地的學子前來洪堡州立大學接受優質教育,在這個友善、安全且宜人的環境度過美好時光。身為一位 IELI 學生,您在學習英語之餘,還可以與來自全美與世界各地的眾多學生互動交流、聽取資深教師的授課,並且修習洪堡州立大學所開設的各項課程。我們獨特的地理位置、安全無虞的校園環境以及完善的學術計劃,使洪堡州立大學成為全加州最具吸引力的大學之一,誠摯邀請您前來一探究竟。

International English Language Institute

Welcome to the International English Language Institute (IELI) at Humboldt State University, the northernmost campus of the California State University system. Every year, students from around the world come to HSU for a high-quality education and to live in a friendly, safe and welcoming environment.

As an IELI student, you will have opportunities to interact with students from the United States and all around the world, learn from experienced teachers, and enroll in HSU classes while studying English. Our unique location, safe campus and academically excellent programs make HSU one of the most appealing universities in California.
We invite you to take a closer look.

International English Language Institute

Selamat datang di International English Language Institute (IELI) di Humboldt State University, salah satu kampus dalam jaringan California State University yang terletak di sisi paling utara. Setiap tahun, pelajar dari seluruh dunia datang ke HSU untuk memperoleh pendidikan berkualitas tinggi dan tinggal dalam lingkungan yang akrab, aman, dan hangat. Jika menjadi mahasiswa IELI, Anda akan mendapatkan peluang untuk berinteraksi dengan mahasiswa dari Amerika Serikat dan dari seluruh dunia, belajar dari guru berpengalaman, dan mengikuti kelas-kelas HSU sembari belajar bahasa Inggris. Lokasi kami yang unik, kampus yang aman, dan program-program yang bagus secara akademis menjadikan HSU sebagai salah satu universitas paling menarik di California. Kami undang Anda untuk melihat lebih dekat.

국제 영어 어학원

캘리포니아 주립 대학교 시스템 중 가장 북쪽에 위치한 캠퍼스인 훔볼트 주립 대학교 국제 영어 어학원(IELI, International English Language Institute)에 오신 것을 환영합니다. 매년 전세계에서 많은 학생들이 친절하고 안전하며 우호적인 환경에서 지내면서 최고의 교육을 받기 위해 HSU에 옵니다. IELI 학생이 되면 미국과 전세계에서 온 학생들과 교류하면서 경험 많은 교수진으로부터 교육을 받고 영어를 공부하면서 HSU 강의를 수강할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 특별한 곳에 위치한 안전한 캠퍼스, 그리고 학문적으로 뛰어난 프로그램 덕분에 HSU는 캘리포니아에서 가장 뛰어난 대학교 중 하나로 손꼽히고 있습니다. IELI에 대해 자세히 알아보십시오.

International English Language Institute

Bem-vindo ao International English Language Institute (IELI) na Humboldt State University, o campus mais ao norte no sistema da California State University. Todo ano, estudantes de todo o mundo vêm para a HSU para uma educação de alta qualidade e para viver em um ambiente amistoso, seguro e acolhedor. Como estudante do IELI, você terá oportunidades de interagir com estudantes dos Estados Unidos e de todo o mundo, aprender com professores experientes e matricular-se em aulas da HSU enquanto estuda inglês. Nossa localização exclusiva, nosso campus seguro e nossos excelentes programas acadêmicos tornam a HSU uma das universidades mais atraentes da Califórnia. Você está convidado a conhecê-la mais de perto.

International English Language Institute

Bienvenido al International English Language Institute (IELI) en Humboldt State University, el campus ubicado más al norte del sistema de la Universidad Estatal de California. Cada año, estudiantes de todos los rincones del mundo vienen a HSU en busca de una educación de calidad y de un entorno cordial y acogedor para vivir. Como estudiante del IELI tendrás la oportunidad de relacionarte con estudiantes de Estados Unidos y de todo el mundo, aprender de profesores con experiencia, y matricularte en clases de HSU mientras estudias inglés. Nuestra exclusiva ubicación, la seguridad de nuestro campus y los programas de excelencia académica nos convierten en una de las universidades más atractivas de California. Te invitamos a conocernos mejor.

Viện ngôn ngữ Anh ngữ Quốc tế

Chào mừng bạn đến Viện ngôn ngữ Anh ngữ Quốc tế (IELI) tại trường đại học Humboldt State, chi nhánh xa nhất về phía Bắc của hệ thống trường đại học tiểu bang California. Mỗi năm, sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến HSU để nhận giáo dục chất lượng cao và sống trong môi trường thân thiện, an toàn và được chào đón. Với tư cách là sinh viên IELI, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với sinh viên đến từ Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, học tập với các giáo viên có kinh nghiệm và đăng ký các lớp học HSU trong khi học tiếng Anh. Khuôn viên an toàn, địa điểm độc đáo và các chương trình tuyệt vời mang tính học thuật của chúng tôi khiến HSU trở thành một trong các trường đại học hấp dẫn nhất tại California. Chúng tôi mời bạn xem xét kỹ hơn.